UITDAGEND LEREN

Uitdagend leren houdt in dat het leren niet beperkt is tot onze school(m)uren. We bevorderen een cultuur van levenslang leren, waarbij nieuwsgierigheid en kennisverwerving geen einde kennen. Dit betekent dat we ook buiten de traditionele leerplannen treden en ruimte bieden voor
exploratie en experimenteren. Onze leerlingen worden aangemoedigd om vragen te stellen, problemen op te lossen en hun horizon te verbreden. Leren is een voortdurende reis, waarbij elke ervaring en interactie bijdraagt aan de persoonlijke groei en ontwikkeling

Actualiteit

Door actuele thema’s te integreren in onze kringmomenten, maken we onze leerlingen bewust van de wereld om hen heen. Of het nu gaat om recente nieuwsgebeurtenissen, persoonlijke ervaringen of seizoensgebonden onderwerpen, deze discussies helpen kinderen een bredere kijk op de wereld te ontwikkelen. Ze leren kritisch te denken, hun mening te vormen en te delen, en
zich betrokken te voelen bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Leeruitstapjes

Erfgoed in en buiten de stad, excursies naar musea, natuurreservaten, boerderijen, sterrenwacht,

Project

In het Freinetonderwijs staat projectwerking centraal, waarbij het leren wordt gestuurd door de interesses en de leefwereld van de kinderen. Projecten ontstaan vanuit hun nieuwsgierigheid en ervaringen, en stimuleren zo hun natuurlijke drang tot ontdekken en leren. De leerkracht fungeert als begeleider en facilitator, die de kinderen ondersteunt in hun leerproces en helpt hun ideeën verder te ontwikkelen. Het proces begint vaak met een gezamenlijke brainstormsessie, waarna de kinderen een plan van aanpak maken en verschillende taken op zich nemen. Gedurende het project doen ze onderzoek, voeren experimenten uit, en bereiden presentaties voor, met als eindresultaat een product dat hun inspanningen en creativiteit weerspiegelt. Deze werkwijze bevordert essentiële vaardigheden zoals probleemoplossend denken en efectief communiceren, en zorgt voor een rijke, dynamische en relevante leeromgeving .